flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історична довідка Жовтневого районного суду м. Маріуполя

Жовтневий районний суд м. Маріуполя має багаторічну історію створення та свого розвитку. Діяльність суду на всіх історичних етапах зазнавала змін та удосконалювалася відповідно до вимог часу.

          В 1944 році після визволення міста від німецько-фашистських загарбників поновив свою діяльність народний суд 2-ї дільниці Молотовського району м. Жданова.

          В 1961 році у  зв’язку з об’єднанням трьох районних судів: 1-ї дільниці, 2-ї дільниці та 3-ї дільниці був створений Жовтневий районний народний суд м. Жданова.

          5 червня 1981 року Верховною Радою УРСР прийнято Закон «Про судоустрій Української РСР», відповідно до якого організаційне керівництво щодо районних (міських) судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів.

          В 1989 році Жовтневий районний народний суд м. Жданова було перейменовано у Жовтневий районний народний суд м. Маріуполя.

          В 1994 році Жовтневий районний народний суд м. Маріуполя було перейменовано у Жовтневий районний суд м. Маріуполя ( Відповідно до Закону УкраЇни «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР « Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017 – XII, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року, назва «народні суди» була змінена на назву «районні (місцеві) суди».

         На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 – 111 ст.125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року  № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація і її територіальні управління в областях.  Для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів  та працівників апарату суду було створено Державне територіальне управління в Донецькій області.

         Жовтневий районний суд м. Маріуполя - це місцевий суд загальної юрисдикції. Жовтневий районний суд м. Маріуполя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.  

         Жовтневий районний суд м. Маріуполя є судом першої інстанції і розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку передбачених процесуальним законом.

         Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника голови суду.

         Голова Жовтневого районного суду представляє суд як орган державної влади, обирається зборами суддів шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

         Відповідно до штатної чисельності в Жовтневому районному суді м. Маріуполя працюють 68 працівників: судді, помічники суддів, секретарі судових засідань, секретарі суду, завідуюча архіву та інші.

         Апарат Жовтневого районного суду м. Маріуполя здійснює забезпечення роботи суду відповідно до Закону України « Про судоустрій і статус суддів» 1402- VIII від 02.06.2016р. та Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015р.

         Структура і штатна чисельність апарату суду затверджується в межах видатків на утримання суду територіальним управлінням Державної судової адміністрації Україні за погодженням із головою суду.

         Апарат суду очолює керівник, який в межах повноважень, наданих йому законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду( державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування), а також щодо помічників суддів ( за поданням судді ) стосовно призначення на посади, звільнення з посад, переведень на інші посади, просування по службі, встановлення рангів державних службовців, надання відпусток, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, підвищення рівня професійної кваліфікації працівників суду).

         В апараті суду створена канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду, а також виконує інші завдання, визначені положенням , що затверджуються керівником апарату суду.

         Канцелярія суду включає: загальну канцелярію; канцелярію з цивільних та адміністративних справ; канцелярію з кримінальних справ; канцелярію зі справ про адміністративні правопорушення. Очолює роботу канцелярії старший секретар суду. Свою роботу канцелярія проводить в тісній взаємодії з іншими працівниками суду.

         До апарату суду входять секретарі судового засідання, судові розпорядники, консультанти, інші державні службовці, а також працівники, які виконують функції з обслуговування апарату суду.

        Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються  Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і Положенням про помічника судді  затвердженого рішенням Ради суддів України, Законом України «Про державну службу».

         Помічник суду призначається на посаду та звільнюється керівником апарату суду за поданням судді.

         На виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 року № 2453 – VI постановою  Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року № 1097 «Про внесення змін до актів Кабінету  Міністрів України з питань діяльності судів та визначення таким, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і з 01 січня 2011 року існуюча посада  помічника голови суду ліквідована і до штатного розпису внесена посада заступника керівника апарату суду.

         Архів входить до складу канцелярії суду. Функції щодо ведення архіву покладаються на завідувача архіву, призначеного за наказом голови суду. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, Наказом ТУ ДСА України від 15.12.2011р. №168 «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду» (далі-інструкція), Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», іншими нормативно-правовими актами та положенням про архів  суду, розроблених на підставі «Типового положення про архівний підрозділ, державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012р. № 232/5 із змінами від 19.01.2015р. №75/5. 

         Рішенням виконкому Маріупольської міської ради від 18.04.2012 №100 «Про затвердження списків юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду» Жовтневий районний суд м.Маріуполя включено до списку юридичних і фізичних осіб №1 - джерел формування Національного архівного фонду.